ویدئو

[video src="http://www.daroupat.com/wp-content/uploads/2017/04/176952474.mp4" /]

مصاحبه با مدیر عامل داروپات شرق در برنامه نگاه سه از شبکه سوم سیما